Konkurranserett

Konkurranserett

Konkurransereglene gjelder også deg

Mange tenker på store konserner, fusjoner og oppkjøp når de hører om konkurranserett. Det er riktig at konkurransereglene regulerer fusjoner og oppkjøp mellom store foretak og stiller krav om melding til og godkjennelse av konkurransetilsynet. 

Konkurransebegrensende opptreden er forbudt

Konkurransereglene har imidlertid et mye videre virkeområde en dette. Konkurranseloven § 10 forbyr generelt alt samarbeid mellom foretak som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Brudd på reglene kan medføre gebyr på inntil 10 % av omsetningen, og avtaler eller bestemmelser i strid med loven er ugyldige.

Konkurransereglene kan for eksempel forby samarbeids- og distribusjonsavtaler hvor en parts adgang til å samarbeide med andre begrenses. Det samme gjelder avtaler som forbyr en part å selge varer i bestemte områder eller begrenser den annen parts rett til å selv fastsette utsalgspriser. Konkurransereglene kan også blant annet ramme forskjellsbehandling av kunder og deling av markeder.

Enkelte ganger må virkningen av bestemmelse analyseres for å fastslå om den er konkurransebegrensende, mens bestemmelser med et konkurransebegrensende formål som utgangspunkt anses å være i strid med konkurransereglene. Dersom en leverandør, grossist, e.l. for eksempel fastsetter en minstepris for videresalg, vil dette i utgangspunktet anses å ha et konkurransebegrensende formål og være ulovlig.

Det er ikke bare uttrykkelig avtaler som rammes, men også implisitte forutsetninger, etablert praksis og andre former for uformelt eller ikke uttalt samarbeid.

Anbudssamarbeid

Et praktisk eksempel er samarbeid mellom to konkurrenter om å inngi tilbud. Det klare utgangspunktet er at to parter som kunne ha levert tilbud alene, ikke kan levere et felles tilbud, for eksempel i offentlige anbudskonkurranser. Dette selv om sannsynligheten for at en av leverandørene ville kunne vinne konkurransen på egenhånd er liten.

Den 22. juni 2017 behandlet Høyesterett en sak knyttet til vedtak av Konkurransetilsynet av 4. juli 2011.  Ski Taxi SA og Follo Taxi SA hadde gjennom deres felles selskap Ski Follo Taxidrift AS levert inn tilbud på kjøp av pasientreiser. Konkurransetilsynet, og Høyesterett, fant at dette var i strid med konkurranseloven og selskapene ble ilagt overtredelsesgebyr for ulovlig anbudssamarbeid. Gebyrene var på henholdsvis 250 000 kroner, 400 000 kroner og 2 200 000 kroner.

Som det fremgår kan brudd på konkurransereglene få store konsekvenser. Ønsker du å samarbeide med en konkurrent, begrense kunders handlingsrom ved videresalg, etc., er det viktig å avklare om det er adgang til dette under konkurranseloven.

Mistenker du at dine konkurrenter samarbeider, misbruker dominerende markedsposisjon, forsøker å holde deg eller andre utenfor markedet, etc., så kan det med grunnlag i konkurranseloven være mulig å stoppe slik opptreden.

Hva vi kan bistå med

Vi kan bistå deg med å vurdere dine avtaler og ditt handlingsrom etter konkurranseloven, eller med å vurdere dine konkurrenters opptreden og muligheten for eventuelt å få stoppet opptreden i strid med konkurranseloven.

Se flere artikler og nyheter på våre sider: