Avtale- & kontraktsrett

Hva vi kan bistå med

Utarbeidelse + tolkning + krav + rettssak + heving + erstatning + forhandlinger

Vi bistår med alle sider av et avtale- og kontraktsforhold, alt  fra utarbeidelse av kontrakter, forhandlinger, bistand ved kontraktsbrudd, misligholdsbeføyelser, spørsmål om (u)gyldighet, m.v.

Berggren advokatfirma arbeider løpende med alminnelig avtale- og kontraktsrett, og også flere typer standardavtaler. Dette omfatter for eksempel entreprisestandardene NS8405, NS8406, NS8416 og NS817 og statens standardavtaler for IKT; SSA-K, SSA-O, SSA-L, SSA-O, SSA-V, m.fl.

Vi utarbeider også for eksempel standard kjøps-, salgs- og leveringsbetingelser, distribusjonsavtaler, franchisekontrakter, lisensavtaler, leieavtaler, kjøpsavtaler, samarbeidsavtaler og en rekke andre typer avtaler.

Kontraktsrett

Kort om kontrakts- og avtalerett

I dagligtale brukes ofte «avtale» og «kontrakt» om hverandre, også blant jurister og advokater. I rettslæren skilles det imidlertid mellom avtalerett og kontraktsrett.

Avtalerett

Avtaleretten omhandler grunnleggende regler om hvordan avtaler blir til og om avtalers gyldighet. For at en avtale skal være bindende må det for eksempel normalt foreligget tilbud og en aksept. Videre vil for eksempel en avtale  som er kommet i stand ved tvang eller svik ikke være gyldig. Dersom det er tvist om en avtale er bindende inngått eller om en avtale er ugyldig, er det  normalt avtaleretten som regulerer spørsmålet. 

Kontraktsrett

Kontraktsretten regulerer forholdet mellom partene når gyldig avtale er kommet i stand. For eksempel hvilke krav en kjøper kan gjøre gjeldende ved kontraktsbrudd – dersom en vare eller tjeneste ikke er i samsvar med hva som er avtalt. Kjøper kan etter omstendighetene holde tilbake egen ytelse (betalingen), kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, heve kjøpet eller kreve erstatning.

Bortsett fra i forbrukerforhold, står partene i utgangspunktet fritt til å avtale hva de vil. Dersom partenes avtale, eller kontrakt, ikke regulerer en bestemt situasjon, vil avtalen normalt utfylles med alminnelige kontraktsrettslige regler. Alminnelige kontraktsrettslige regler, kan også bidra til å avklare uklare bestemmelser i en kontrakt – hvor det er uklart hva partene har ment.

Standardkontrakter

På flere områder er det utarbeidet standardkontrakter som er spesielt tilpasset bestemte kontraktsforhold. Også disse bygger på alminnelige kontraktsrettslige regler, men med avvikende, særskilte og mer detaljerte reguleringer for bestemte situasjoner.

Se flere artikler og nyheter på våre sider: