Advokat

Ole Magnus Karlsen

Etablerte Berggren advokatfirma i 2017, etter 15 år i ledende advokatfirmaer, tingretten og Norges Høyesterett

Utdannet: Universitetet i Oslo 2003
Advokatbevilling: 2007

Advokat Ole Magnus Karlsen

Ole Magnus har gjennom 15 år med arbeid i ledende advokatfirmer, tingretten og Norges Høyestrett opparbeidet seg solid kunnskap innen et bredt utvalg av rettsområder og har erfaring med en rekke bransjer. Han har arbeidet med alt fra gründerselskaper til store internasjonale konsern og statlige oppdragsgivere. Han etablerte Berggren advokatfirma i 2017.

Ole Magnus oppnevnes regelmessig av tingretten som bostyrer i konkurs, og har blant annet vært bostyrer i Garderobemannen-konkusen. Han har også vært oppnevnt som rekonstruktør etter rekonstruksjonsloven. 

Han er fra og med 1. januar 2022 oppnevnt som medlem av Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso.

Han har vært anbefalt innen TMT i den anerkjente internasjonale bransjekåringen Legal500.

Ole Magnus har holdt en rekke kurs og seminarer innen emner som offentlige anskaffelser, kontraktsrett, styreansvar, m.m.

Arbeidserfaring

2017

Ole Magnus etablerte Berggren Advokatfirma i november 2017.

2017 - 2017

Senioradvokat
Ole Magnus arbeidet i Schjødts bransjegruppe for handel & industri,
og var en del av faggruppene for EU- og konkurranserett, offentlige anskaffelser og IKT.

2011 - 2016

Senioradvokat
Ole Magnus arbeidet i Deloitte advokatfirmas avdeling for «Commercial law», som rett og slett betyr forretningsjus. 
Han var ansvarlig for offentlige anskaffelser ved Oslokontoret, men arbeidet også innenfor flere andre områder, for eksempel:

  • Sale and leaseback-kontrakter for oljeinstallasjoner i Asia
  • Distribusjonsavtaler for kontormøbler.
  • Franchiseavtaler
  • Kontrakter for salg av programvare.
  • Standardavtaler for kjøp av varer og tjenester for statlig oppdragsgiver.
  • Fast eiendom
  • Intern bistand ved anker til Høyesterett.
  • Arbeidsrett – bl.a. prinsippiell lagmannsrettssak med spørsmål om aldersgrenser for helsesøstre.
  • Forhandlinger og tvisteløsning knyttet til lisensavtaler, lisensrevisjoner, avtaler om drift av nødaggregater for strøm, implementering av IT-programvare i helsesektoren, avtaler om drift om dataløsninger og virusbeskyttelse, m.m.
  • Varemerkebeskyttelse

2008 - 2011

Utreder
Utrederne arbeider både for Høyesteretts ankeutvalg og for avdelingene i Høyesterett. Når en ankesak kommer inn til Høyesterett, blir den fordelt til en utreder. I alle saker blir både prosessuelle og materielle spørsmål utredet. 

Ved anke over dom tar utredningen for ankeutvalget sikte på å avklare om saken reiser prinsipielle spørsmål som bør behandles av Høyesterett. Der det gis samtykke til ankebehandling, bistår utrederne under saksforberedelsen og i forbindelse med behandlingen i avdeling.

Ved anke over kjennelse og beslutning blir sakene utredet med sikte på at ankeutvalget skal treffe en endelig avgjørelse i saken. 

2006 - 2008

Dommerfullmektig – Nedre Telemark tingrett
Dommerfullmektiger utfører i hovedsak de samme oppgavene som en tingrettsdommer, og dømmer selvstendig både i straffesaker og i sivile saker. Dommerfullmektiger behandler også konkurssaker. En dommerfullmektigstilling er som hovedregel begrenset til to år.

2004 - 2006

Advokatfullmektig
Ole Magnus var tilknyttet Haavinds bransjegruppene Industri og handel og Corporate M&A. Han arbeidet særlig med selskapsrett og transaksjoner, men også med løpende bistand innen andre andre fagområder, herunder fast eiendom.

Utdanning

1997 - 2003

· Valgfag: Selskapsrett, skatterett
· Opphold ved University of Edinburgh: Business law

Annet

2022 – p.t.

Medlem av lovutvalg
Oppnevnt som medlem av Advokatforeningens lovutvalg for Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso. Advokatforeningens lovutvalg

2016

Legal500
Anbefalt innen TMT (Technology, Media, and Telecom) i den internasjonale bransjekåringen Legal500

2009 – 2011

Freecode AS
Styremedlem
Freecode leverete drift og programvare og andre it-tjenester basert på fri programvare.