Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelserReglene om offentlige anskaffelser

Reglene om offentlige anskaffelser fastsetter hvordan det offentlige skal gå frem når de skal kjøpe varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider. I følge DIFI (Direktoratet for Forvaltning og IKT) kjøpte offentlige sektor varer og tjenester for 522,5 milliarder kroner i 2017 og det var 16 750 kunngjøringer på Doffin i 2018. Offentlige anskaffelser omfatter følgelig store verdier og mange innkjøp.

Hvem er underlagt reglene

Alle offentlige enheter som stat, kommune og fylkeskommune skal følge anskaffelsesreglene, men også andre offentlige organer som er eid, kontrollert eller finansiert av det offentlige er underlagt regelverket; for eksempel Nye Veier AS.

Hvor kan man finne anbud?

Som hovedregel skal alle offentlige anskaffelser kunngjøres på Doffin, slik at leverandører kan følge med å levere tilbud på anskaffelser av interesse. Alle leverandører har i utgangspunktet anledning til å levere tilbud.

Rettigheter og plikter

Anskaffelsesreglene inneholder en rekke regler for hvordan et innkjøp skal foregå, hvilken informasjon leverandørene skal ha, hvilke endringer som kan gjøres underveis, forholdet mellom leverandørene, frister, klagemuligheter, m.m. 

Regelverket er omfattende og detaljert, og stiller store krav til det offentliges kunnskap om reglelverket. 

Selv om leverandørene i utgangspunktet skal få nødvendig informasjon gjennom anbudsdokumentene, bør også leverandørene ha en viss minimumskunnskap om regelverket. Regelverket inneholder en spesielle ord og uttrykk som en leverandør ikke nødvendigvis forstår den fulle betydningen av.

Samtidig som det stilles en rekke krav til oppdragsgiver og hvordan han skal gå frem, gir regelverket leverandørene en rekke rettigheter. Dersom oppdragsgiver ikke overholder regelverket kan leverandøren avhengig av omstendighetene for eksempel kreve at konkurransen må avlyses og starte på nytt, kreve erstatning for arbeidet han har hatt ved å lage tilbud eller kreve erstatning for det tapet han har lidt som følge av at en annen leverandør feilaktig har blitt tildelt en kontrakt. 

Hva vi kan bistå med

Vi bistår både oppdragsgivere og leverandører. 

Vi bistår oppdragsgivere med å overholde regelverket, juridiske vurderinger og utredninger, klagebehandling, krav om erstatning, innsynsbegjæringer, m.m.

Vi bistår leverandører med utarbeidelse og kvalitetssikring av tilbud, generell veiledning om regelverket, vurdering av om leverandøren bør klage og eventuelt utarbeidelse av klage, vurdering av grunnlag for erstatningskrav og eventuelt fremsettelse av dette, krav om innsyn, m.m.

Advokat Ole Magnus Karlsen har tidligere vært ansvarlig for offentlig anskaffelser i et større advokatfirma i Oslo. Han har vært innleid til anskaffelsesavdelingen til Skatteetaten i flere perioder. Han har arbeidet med og bistått i tilknytning til anskaffelser hos offentlige oppdragsgivere som blant annet Statsbygg, Statens strålevern, Toll- og avgiftsdirektoratet og Sporveien. Videre har han arbeidet med utredning av anskaffelsesrettslige spørsmål i forbindelse med Oslo2022 (OL-søknaden) og etableringen av Nye Veier AS.

Han har også holdt flere seminarer og kurs om forskjellige temaer innen offentlige anskaffelser.