TJENESTER

Tvisteløsning og forhandlinger

Forskjellige saker krever forskjellig tilnærming. Vi hjelper deg å legge en best mulig strategi for din sak.

Tvisteløsning og forhandlinger

Hva vi kan hjelpe deg med

Søksmål - konflikter - erstatningskrav - rettsmekling - stevning - tilvar - strategi - m.m.

Ved drift av en virksomhet ønsker en å fokusere på driften av selskapet. Tvister er tid- og ressurskrevende, men før eller siden opplever de fleste at det oppstår en eller annen form for uenighet som viser seg vanskelig å løse. I enkelte bransjer er det vanlig med uenighet og tvister, mens i andre bransjer hører det til sjeldenhetene. 

Forhandlinger – den beste løsningen

I alle tilfeller vil den beste løsningen normalt være å finne en utenrettslig løsning gjennom forhandlinger. Hva man forhandler om vil naturlig nok variere fra bransje til bransje, men dynamikken i forhandlingene vil i hovedsak være den samme. For å lykkes med forhandlinger er det viktig med et godt grunnarbeid og en god strategi.  

For det første må partenes rettslige posisjon må kartlegges.  En god rettslig posisjon vil gi bedre forhandlingskort. 

For det andre må begge parters motivasjon analyseres. Enkelte ganger er for eksempel en parts synspunkter styrt av følelser, mens det andre ganger er rent økonomiske motiver som ligger bak. Motivasjonen kan også være styrt av prinsipper – en part ønsker å sette et eksempel. 

Partenes motiver er av betydning for hvordan forhandlingene legges opp, hvor lang tid som bør benyttes til forhandlingene og hvilke løsningsforslag kan være aktuelle. 

For det tredje må det foretas en overordnet risikoanlyse og denne må sammenholdes med partenes forventninger. Ofte må en parts forventninger avstemmes med risikoen og den mulige oppsiden og nedsiden i saken. Er tvistebeløpet lite og den rettslige posisjonen usikker, er det ikke nødvendigvis en god forretningsmessig løsning å gjennomføre en rettssak. 

Rettssaker – noen ganger nødvendig 

Bringes saken inn for domstolene, er det på samme måte som ved forhandlinger viktig med godt grunnarbeid og en god strategi. Har partene allerede vært gjennom forhandlinger, er kanskje partenes rettslige posisjon allerede godt kartlagt.

Imidlertid vil det ved en rettssak ofte være nødvendig med en grundigere vurdering og spissing av argumentasjonen. I forhandlinger er det til syvende og sist partenes «meninger» som avgjør. I en rettssak avgjøres saken av en dommer på grunnlag av rettsregler. 

Videre er dommeren, i motsetning til partene, ikke fra før kjent med saken. Det er derfor viktig å arbeide med å fremstille saken på en enkel og oversiktlig måte – både hva gjelder faktum og den rettslige argumentasjonen. Selv i kompliserte saker ser en ofte at dommen som avsies gir en enkel, men grundig, fremstilling av sakens faktiske og rettslige sider. 

Det er i det hele mange strategiske valg som må tas i forberedelsen til og gjennomføring av en rettssak. Berggren Advokatfirma har lang erfaring med rettslige prosesser. Advokat Ole Magnus Karlsen har blant annet både arbeidet som dommerfullmektig i tingretten og som utreder i Høyesterett. I tillegg til prosedyreerfaring som advokat, har han innsikt og kunnskap om rettslig argumentasjon og saksfremstilling fra et dommerperspektiv. 

INNSIKT

Se flere artikler og nyheter på våre sider: