Garderobemannen AS dets konkursbo

Informasjon om bobehandlingen

Den 27. april 2020 ble det åpnet konkurs hos Garderobemannen AS. Advokat Ole Magnus Karlsen i Berggren Advokatfirma ble oppnevnt som bostyrer. Vi har fått svært mange henvendelser fra kunder. Til tider har vi fått 500 – 600 e-poster om dagen og opp mot 100 telefoner i timen. Vi har dessverre ikke hatt mulighet til å svare alle, men de fleste har spørsmål om de samme tingene. Vi vil derfor forsøke å gi svare på noen av disse spørsmålene her, og gi generell informasjon om bobehadnlingen.

Oversikt over innhold

Fordringshavere, leverandører og kunder som har meldt krav i boet, kan laste ned midlertidig innberetning av 4. juni 2020 til tingretten her. Filen er passordbeskyttet. Passord ble den 7. juni 2020 sendt til alle fordringshaverne som hadde sendt krav til boet innen fristen for anmeldelse av fordringer den 1. juni 2020. (Sjekk spam/søppelmappen din om du ikke har fått den.) 

* Vi har problemer med utsendelse av e-post til Microsoft-adresser (live, hotmail, outlook, msn, etc.). Vi må sende e-post til ca. 2 500 kunder og leverandører og Microsoft har et meget pro-aktivt spam-filter som ikke bare stopper søppelpost, men også i stor grad legitim e-post. Ofte velger Microsoft dessverre å slette e-postene helt, slik at de ikke engang kommer i søppelmappen din. Har du anmeldt en fordring, men ikke fått passord til innberetningen, kan du kontakte oss.

De to første ukene etter konkursåpning
Kartlegging av verdier, forsøk på salg og utlevering av spesialtilvirkede varer til kunder.

Straks etter konkursåpning arbeidet vi blant annet med å få oversikt over husleieavtaler, ansatte og eiendeler. 

Garderobemannen hadde 22 butikker og 4 lager spredt over hele landet. I utgangspunktet må konkursboet betale husleie så lenge konkursboet benytter lokalene. Det er imidlertid sjelden det er penger i et konkursbo til å betale husleie. I praksis får konkursboet ofte være gratis i lokalene en liten stund, til det har vært tid til å få en viss oversikt over eiendelen i boet og hva som eventuelt skal gjøres med disse. Vi tok derfor kontakt med samtlige utleiere og fikk av de fleste lov til å være i lokalene frem til fredag 8. mai 2020 uten å måtte betale for det. 

Dernest startet vi arbeidet med å kartlegge eiendelene i boet med tanke på å få til et salg av eiendelene, eller hele eller deler av virksomheten. Et salg ville kunnet gitt penger til boet, som igjen kunne vært utdelt til kundene som har tapt penger på konkursen og andre kreditorer. Det var flere interessenter, men da budene etter hvert kom, ble det klart at ingen av budene ville gi noen god løsning. På dette tidspunktet var det kun få dager til boet måtte ut av husleieavtalene. Samtidig var boet blitt kontaktet av mange kunder som hadde spesialbestilt dører og betalt ordren 100 %. Mange kunder var av den oppfatning at de eide det som var bestilt, betalt og som stod på lager. Herunder at dette ikke inngikk i boets beslag og at de derfor hadde krav på å dette utlevert. Etter en nærmere vurdering ble det etter hvert besluttet at vi skulle forsøke å få utlevert spesialbestilte dører som stod på lager, som var merket med kundens navn og som var 100 % betalt. De spesialbestilte varene, som allerede var betalt av kunden, ble heller ikke ansett å ha noen verdi for boet. 

Siden Garderobemannen hadde butikker over hele landet, var vi avhengig av at de ansatte hadde lyst og anledning til å stille opp frivillig for å hjelpe kundene. Til tross for kort varsel, var det svært mange ansatte som stilte opp, og det var mange steder det lyktes å få utlevert spesialbestilte varer. Dessverre var det også noen steder hvor det ikke lyktes.

Ordningen var at de som hadde varer på lageret, ble oppringt fra lageret/butikken og gitt beskjed om de kunne hente varene. Dersom du ikke ble oppringt, er derfor sannsynligheten stor for at dine dører ikke var på lager, eller eventuelt at butikken/lageret du hadde varer på var en de stedene vi ikke lyktes å få utlevert varer fra.

Fristen for å hente varene ble kort fordi vi måtte ut av leiekontraktene senest fredag 8. mai 2020. Det var mange som fikk hentet varer, men for enkelte ble beklageligvis fristen for knapp.

Konkursboet har ikke lenger noe med varene til Garderobemannen å gjøre

For å kunne komme ut av leiekontraktene og unngå store leiekostnader, var boet avhengig av også å oppgi kontrollen over eiendelene som stod i lokalene. Gjennom salgsprosessen var det avklart at varene og de andre eiendelen som stod på lageret hadde begrenset verdi. Samtidig hadde banken pant i både varelager og driftstilbehør. Det vil si at verdien av varene tilhørte banken og ikke konkursboet. Boet oppga derfor kontrollen over eiendelene den 7. mai 2020 gjennom såkalt abandonering. Abandonering av eiendeler skjer hvor eiendelene ikke kan tilføre boet midler, eller hvor kostnadene ved å forsøke å realisere eiendelene vil oversige verdien av dem.

Abandonering innebærer at konkursboet gir fra seg eiendelene, og de faller tilbake til selskapet som har gått konkurs. I første omgang vil det imidlertid være banken som panthaver som har kontrollen over eiendelene, frem til kravet banken har sikret med pantet er nedbetalt. 

Etter abandoneringen har boet ikke lenger noe med de abandonerte eiendelene/varene å gjøre og etter utreden (ikke-inntreden) av leiekontraktene, har ikke boet tilgang til noen av butikkene eller lagrene.

Jeg har ikke fått svar på henvendelsen min

Vi á jour med registrering av fordringsanmeldelser, og har registrert alle krav som ble sendt oss før fordringsfristen den 1. juni 2020. I de første ukene etter at selskapet gikk konkurs fikk vi veldig mange henvendelser, og det tok derfor litt tid før kravene som ble sendt i denne perioden ble registrert.

Jeg ønsker å melde et krav i boet

Dersom du hadde et krav mot Garderobemannen, kan du anmelde dette kravet i boet. Kravet som anmeldes må være et pengekrav. Dersom du har betalt for varer du ikke har fått, så kan du for eksemepel anmelde et krav tilsvarende beløpet du har betalt. 

Vi skriver ned alle fordringsanmeldelsene vi mottar på en liste. Det får en automatisk e-post når kravet er registrert – dvs. notert på listen med fordringer.

I første omgang foretar vi ingen kontroll av kravene som sendes til boet. Kravene vil kun bli nærmere gjennomgått, kontrollert og vurdert, dersom konkursboet har penger til å betale penger til kreditorene. Som det fremgår nedenfor, er det her dårlige utsikter til at noen kunder eller alminnelige leverandører vil få tilbake noen penger fra konkursboet.

* Fristen for å anmelde fordringer i boet var 1. juni 2020.

Får jeg tilbake pengene mine?

Dessverre er det dårlige utsikter til at noen kunder får tilbake penger som er forskuddsbetalt til Garderobemannen.

Boets hovedoppgave kan sies å være å finne mest mulig verdier til krediotorene/kundene. Dersom det skal utbetales penger til kreditorene, er boet avhengig av å finne verdier/eiendeler som kan selges eller på annen måte gjøres om til penger. Dersom boet lykkes med å få inn tilstrekkelig med penger, utbetales disse til kreditorene – det kalles dividiende. Pengene fordeles mellom alle kreditorene, og hver enkelt kreditor får en andel av kravet sitt dekket.

Imidlertid er det noen kreditorer som kommer foran i køen. Før alminnelige kreditorer, som kunder og leverandører, får noen penger, skal staten ha dekket utestående krav på skatter og avgifter. Videre dekker NAV Lønnsgaranti ansattes lønn, hvor de ikke har fått dette av selskapet før det gikk konkurs. NAV Lønnsgaranti har førsterett til å få dette tilbake fra boet, dersom det er penger i boet. Og hvor eiendelene er pantsatt, slik som her, skal panthaver ha sitt krav dekket før noen andre får noe.

Det fremgår av dette at det er ganske mange som skal ha dekket sine krav 100 %, før vanlige kunder og leverandører får noe som helst.

Det synes her ikke å være særlige verdier i boet, og skulle det avdekkes verdier, så vil kundene komme ganske langt bak i køen. Dessverre er det derfor svært lite trolig at noen kunder vil få tilbake noen penger.

Får jeg varene mine?

Nei, det er lite sannsynlig at du vil få varene dine. (Se likevel siste punkt nedenfor om “nye Garderobemannen”.)

Ved konkursåpning vil standardvarer som innredning og tilbehør i utgangspunktet gå inn i konkursboet. Konkursboet vil forsøke å selge dette, for derigjennom å kunne betale tilbake penger til kundene. I og med at det er standardvarer hvor det ikke er mulig å se om det er Ola Normann eller Per Hansen som eier varen, vil verken Ola eller Per ha krav på å få varen utlevert, men Per og Ola vil, sammen med alle andre alminnelige kreditorer, kunne ha krav på en andel hver dersom det blir utbetalt dividene til kreditorene. 

Det samme gjelder i utgangspunktet også for spesialtilvirkede varer, så lenge de ikke er utlevert til kunden før konkursåpningen. Her finnes det imidlertid enkelte unntak, og det var derfor det ble forsøkt utlevert en del spesialtilvirkede varer før boet måtte gi fra seg kontrollen over varene og lokalene. Var det slik at du eide varer som befant seg i butikken før konkursåpning, eier du dem i utgangspunktet fortsatt i dag. Siden boet lenger ikke har kontroll over noen varer og ikke har tilgang til noen lokaler, er det imidlertid ikke boet som bestemmer om disse varene skal overleveres til kunden. Det i ingen tilfeller boets eiendeler lenger.  

I og med konkursen er i utgangspunktet alle avtaler som Garderobemannen har inngått med kunder om levering varer opphørt. Det innebærer at kundens krav om levering av varer, blir omgjort til et pengekrav mot boet – et dividendekrav. Og, som det fremgår av punktet ovenfor, kommer dessverre alminnelige kunder langt bak i køen når eventuelle penger i boet skal fordeles.

 

Hva skjer videre

Bobehandlingen kan fra midten av mai 2020 sies å være ferdig med den innledende fasen. Boet har oppgitt kontrollen over eiendelene som var i Garederobemannen, da de av flere årsaker var uten økonomisk verdi for boet, og boet har erklært at det ikke vil tre inn i noen leiekontrakter, da boet ikke har penger til å betale husleie.

I de første to ukene har det vært svært hektisk og det har vært svært mye arbeid som skulle utføres i løpet av kort tid, og det var svært mye som måtte avklares. Som det fremgår ovenfor, hadde boet under to uker på avklare om det ville være mulig å få i stand en form for salg av virksomehten/eiendelene og om det var noen verdier for boet knyttet til det som stod i butikker og på lager rundt omkring i hele landet. Dersom det hadde vært store verdier, kunne det forsvart, og gitt mulighet til, å betale husleie for de forskjellige lokalene for en kort periode. Dersom det ikke var nevneverdige verdier, noe det ikke var, var det svært viktig for boet å unngå husleiekrav i millionklassen som boet ikke ville være i stand til å betale. Konkursboet ville da vært konkurs.

I tiden fremover er det fortsatt mye arbeid som skal gjøres, men arbeidet er ikke like prekært som arbeidet som er blitt utført til nå. Det videre arbeidet kan strekke seg over en lengre periode.

Garderobemannens virksomhet skal gjennomgås nærmere, og vi skal se på hvordan virksomheten har vært drevet. Vi vil fortsette å se etter verdier, men nå på en annen måte. Det vil bli undersøkt om det finnes omstøtelig disposisjoner, erstatningsbetingende forhold, straffbare forhold eller karantenebetingende forhold. Det vil bli undersøkt nærmere hva årsaken til konkursen egentlig var og når selskapet egentlig var insolvent/konkurs. Regnskap og regnskapsførsel vil bli gjennomgått. Dette er standard arbeid i alle konkursbo. Arbeidet kan gå over mange måneder, og noen ganger over år, men vi er selvsagt innstilt på å få avsluttet bobehandlingen raskt.

Den 15. mai 2020 oppnevnte tingretten en borevisor. Borevisor vil foreta en egen gjennomgang av selskapets virksomhet og regnskaper.

Nye Garderobemannen

Vi er i dag, 11. mai 2020, blitt kjent med at nettsiden garderobemannen.no er oppe igjen med et nytt selskap som eier – GM Showroom AS. Dette er ikke noe boet har noe med å gjøre eller har nærmere informasjon om, utover hva som fremgår her, men det nevnes da det kan være relevant informasjon for kunder Garderobemannen AS. Som det fremgår ovenfor måtte boet gi fra seg kontrollen over varene og levere tilbake nøkler til alle lokaler senest fredag 8. mai 2020. Varelager m.m. ble derfor abandonert den 7. mai 2020, og kontrollen over varene gikk da til konkursdebitor/banken som panthaver. Bankens pantekrav har etter dette blitt innløst og det er nå nye garderobemannen som har kontroll over varene.

Vi anbefaler kunder av tidligere Garderobemannen å ta kontakt med nye Garderobemannen for å høre hva de kan tilby. Som det fremgår ovenfor er dessverre ingen utsikter til at boet vil få tilstrekkelig med midler til å kunne betale tilbake penger til noen kunder, og boet har ikke noe med selve varene å gjøre lenger.