Privatpersoner

Vi tilbyr advokatbistand til privatpersoner innen de fleste rettsområder som berører deg som privatperson og forbruker.

Privatpersoner og forbrukere

Hva vi kan hjelpe deg med

Arbeidsrett + Bolig + Håndverkere + Bil + Nabo + Kjøp + Salg + Utleie + Kontrakt

Dersom du har kjøpt eller solgt bolig, kan vi for eksempel hjelpe deg dersom det avdekkes feil eller mangler, eller det oppstår annen uenighet. 

Dersom du skal engasjere en rørlegger, snekker, maler eller andre til å utføre arbeid i din bolig, eller du skal du bygge bolig, kan vi hjelpe deg med å skrive kontrakt. Oppstår det feil og mangler ved håndverkerens eller entreprenørens arbeid, eller oppstår det forsinkelser eller andre problemer, kan vi hjelpe deg å ordne opp og sørge for at dine rettigheter ivaretas.

Det samme gjelder dersom du har kjøpt eller solgt andre ting, som for eksempel bil, motorsykkel, pakkereiser, m.m.

Eier du bolig eller annen eiendom, bistår vi gjerne med for eksempel nabotvister, utleie, sameierettslige spørsmål, spørsmål om eiendomsrett, veirett, gangrett eller andre servitutter, m.m.

Har du spørsmål eller problemer knyttet til ditt arbeidsforhold, bistår vi deg også gjerne med dette. Det kan for eksempel gjelde spørsmål om oppsigelse, avskjed, krav på lønn, overtidsbetaling, erstatning og lignende, avvikling av ferie eller andre arbeidsrettslige spørsmål.

Forbrukerlovene

Det er flere lover som er gitt for å gi deg som forbruker ekstra beskyttelse ved kjøp, salg og leie av ting, eiendom eller tjenester. Dette er en oversikt over de mest sentrale forbrukerlovene vi kan hjelpe deg med.

Gjelder ved kjøp av varer og tjenester (f.eks. bil, båt, sofa, etc.), og ting som skal lages på forbrukerens bestilling. Loven gir privatpersoner rettigheter som ikke kan fravikes i avtale.

Gir forbrukere rett til å angre på kjøp utenfor fast butikk, for eksempel på internett, telefonsalg, etc.

Gjelder ved kjøp av tjenester fra håndverkere, slik som snekkere, rørleggere, elektrikkere, etc. Loven har regler om kvaliteten på tjenesten, feil og mangler, leveringstid, betalingstid, m.m.

Gjelder ved kjøp av ny bolig, leilighet, hytte, etc. som er under oppføring. Loven har bestemmelser om betalingstid, sikkerhetsstillelse fra utbygger, når boligen skal være ferdig, med mer.

Gjelder ved salg av brukt bolig (hus, hytte, leilighet, etc.). Loven regulerer blant annet når kjøper kan rette krav mot selger. Det har vært en rekke tvister knyttet til skjulte mangler. Det vil si mangler som selger ikke kjente til og som ikke var synlige ved salget, men som viser seg etter at kjøper har overtatt boligen. I praksis må boligen være i vesentlig dårligere stand enn hva man kunne forvente, eller det må bevises at selger har holdt tilbake opplysninger, for at kjøper skal kunne rette krav mot selger.

Det er gitt nye regler i avhendingsloven som vil gjelde fra 1. januar 2022. Det vil da ikke lenger være lov å selge en bolig «som den er» eller «as-is». Det kan da bli lettere å rette krav mot selger. 

Endringene i loven  har blitt kritisert. Sannsynligvis vil den nye loven føre til høyere kostnader ved salg (større krav til takstmann, høyere forsikringspremie for boligsalgsforsikring). Den nye loven vil sannsynligvis også føre til langt flere tvister enn i dag, da det vil ta tid før de nye reglene er avklart nærmere i rettsapparatet.

Husleieloven regulerer forholdet mellom utleier og leietaker, blant annet ved leie av bolig. Loven inneholder en rekke regler som skal beskytter leietaker. Blant annet regler om leietid, oppsigelse, depositum, vedlikehold, m.m.

Arbeidsrett

Arbeidsmiljøloven gir deg som ansatt en rekke rettigheter og arbeidsgiver en rekke forpliktelser.

Ved oppsigelse og avskjed gjelder det for eksempel strenge krav til hvilken informasjon du skal få og ha fått og hvordan du skal få den. Dersom arbeidsgiver ikke har fulgt reglene, eller dersom det ikke er grunnlag for oppsigelse, kan du ha krav på erstatning for tapt inntekt og erstatning for den belastningen den ugyldige oppsigelsen har påført deg. Du kan også ha rett til å fortsette i stillingen, mens tvisten med arbeidsgiver pågår. I noen tilfeller gjelder det frister du må overholde for ikke miste rettigheter.

Om du mener at arbeidsgiver ikke har fulgt arbeidsmiljøloven, bør du derfor ikke vente for lenge med å ta kontakt med advokat for å få saken din vurdert.

Vi vet at saken kan bety mye for deg

Vi har god kunnskap om arbeidsrett og om forbrukerlovgivningen – både som advokater og som forbrukere selv. Vi vet også at rettssaker kan være særlig belastende når den vedgår deg personlig og din privatøkonomi.

For oss er det derfor viktig å gi deg god oppfølgning og informasjon om saken.

Vi vil alltid forsøke å finne en løsning med motparten før saken eventuelt blir brakt inn for domstolene/forliksrådet. Vi ønsker ikke å utsette deg for kostnadene og ressursbruken ved en rettssak om det kan unngås.

I utgangspunktet skal alle saker begynne i forliksrådet. Forliksrådets oppgave er først og fremst å se om partene kan bli enige, men forliksrådet kan i enkelte tilfeller også avsi dom. Kostnadene ved behandling av en sak i forliksrådet er normalt ikke veldig høye.

Blir man ikke enige i forliksrådet og forliksrådet ikke avsier dom, kan saken bringes inn for tingretten. Det samme gjelder om forliksrådet avsier en dom man ikke er enig i.

Du kan ofte få advokatutgiftene dekket av ditt forsikringsselskap

I mange saker kan du få dekket advokatkostnader av ditt forsikringsselskap. Innboforsikring, husforsikring, etc. inneholder normalt en rettshjelpsdekning og dekker normalt kostnader til advokat opp til 80 – 125 000 kr, med fradrag for en egenandel. Egenandelen utgjør normalt et grunnbeløp på ca. 4 000 kr, og 20 % av kostnadene etter dette.

Timepris

Vår veiledende timepris i saker som gjelder privatpersoner og forbrukere er kr 2 125 inkl. mva.

Oppdaget starter ikke, og du vil ikke bli fakturert for medgått tid, før dette er avtalt og vi har sendt deg en oppdragsbekreftelse.

Se flere artikler og nyheter på våre sider: