TJENESTER

Konkurs & rekonstruksjon

Vi hjelper deg å sikre dine verdier

Konkurs

Hva vi kan hjelpe deg med

Styreansvar - sikring av krav - oppbudsplikt - rekonstruksjon - konkurs - oppfølgning av konkursbo

Advokat Ole Magnus Karlsen er fast bostyrer i tingretten og arbeider løpende med konkursrettslige problemstillinger. Han har også vært oppnevnt som rekonstruktør og er medlem advokatforeningens fagkyndige lovutvalg for konkurs.
Han bistår både selskaper og kreditorer i spørsmål knyttet til sviktende økonomi, rekonstruksjon og konkurs, herunder spørsmål om styreansvar, styrets handleplikt, oppbud, sikring av krav, m.m.

Økonomiske utfordringer og konkurs

Når et selskap får økonomiske problemer, og eventuelt risikrer konkurs, reiser dette særlige problemstillinger både for selskapets ledelse og for kreditorene.

Kreditorene

For kreditorene oppstår først og fremst spørsmålet om hvordan de kan sikre sine krav og unngå tap, for eksempel ved en konkurs. En kreditor kan for eksempel forsøke å pantsikre sitt krav og det vil da ofte være utleggspant som er aktuelt. Det kan imidlertid ta tid å få etablert utleggspant og er går selskapet konkurs innen tre måneder etter at utleggspantet er etablert, vil utleggspantet falle bort. Det er derfor viktig ikke å vente for lenge.

Selskapets ledelse

For selskapets ledelse oppstår det utfordringer i flere henseender. Blant annet har ledelsen ofte et sterkt ønske om å redde selskapet, men risikere samtidig å bli personlig ansvarlige dersom selskapets drives for kreditorenes regning, ledelsen ikke foreslår tiltak for å bedre egenkapitalen, skattetrekkskonto ikke benyttes i samsvar med skattereglene, m.v. Unnlatelse av å begjære oppbud, begunstigelse av enkelte kreditorer, m.m. kan også føre til straffansvar. Unnlatelse av å begjære oppbud kan straffes med fengesel i inntil to år.  Straff er imidlertid normalt kun aktuelt ved mer graverende overtredelser. I alle tilfeller er det sentralt at ledelsen i økonomisk utfordrende perioder har en klar oppfatning av hvilke regler som gjelder og hvilket handlingsrom den har.

Unngå konkurs med rekonstruksjon av selskapet

Ny lov om rekonstruksjon

Den 11. mai 2020 ble det innført en midlertidig lov om rekonstruksjon. Formålet med loven var å redde selskaper som hadde fått økonomiske problemer som følge av korona-pandemien, men som ellers var levedyktige. Loven gjelder imidlertid alle selskaper, uavhengig av om deres økonomiske problemer skyldes korona-pandemien. Loven er blitt forlenget flere ganger, og gjelder nå fremt til 1. juli 2023. Loven erstatter gjeldsforhandlingskapitellet i konkursloven, og når den midlertidige loven opphører, vil den trolig bli ersattet med nye permantente regler.

Rekonstruksjon – hva og hvordan

Det er selskapet selv som må begjære rekonstruksjon. Begjæringen fremsettes overfor tingretten. Under rekonstruksjonen fortsetter selskapets virksomhet, med enkelte begrensninger, som før, men under tilsyn av blant annet en rekonstruktør som oppnevens av retten. Det oppnevens normalt også en borevisor. Under rekonstruksjonen er det blant annet begrenset adgang til å begjære selskapet konkurs og gammel gjeld «fryses». Selskapet vil også ha utvidet mulighet til å komme seg ut av tyngende avtaler.

Rekonstruksjon – sletting av gammel gjeld

Under rekonstruksjonen skal selskapet utarbeide et forslag til rekonstruksjon. Det finnes flere alternativer, men som oftest vil løsningen gå ut på at kreditorer med krav knyttet til tiden før rekonstruksjonen får betalt en liten del av dette (dividende), mens resten av gjelden slettes. En slik tvangsakkord krever tilslutning fra minst halvparten av anmeldte krav, målt etter størrelse.

Alternativet til tvangsakkord/rekonstruksjon vil være konkurs. I en konkurs vil vanlige kreditorer normalt få mindre enn i en rekonstruksjon. Derfor vil kreditorene ofte akseptere en mindre dividende i en rekonstruksjon, fremfor å risikere å få mindre eller ingenting i en konkurs.

Ikke vent for lenge og vær godt forberedt

For å få gjennomført en vellykket rekonstruksjon er det viktig å ikke vente for lenge før rekonstruksjon begjæres. Det påløper normalt en del kostnadr til rekonstruksjon. Det er selskapet selv som må betale arbeidet til rekonstruktøren og borevisoren. Ofte påløper det også kostnader til egen juridisk bistand under rekonstruksjonen. For å få gjennomført en vellykket rekonstruksjon er også selskapet avhengig av å ha eller få tilført kapital og likviditet til å drive videre etter rekonstruksjonen.

Dersom selskapet har brukt opp all likviditet og alle midler før rekonstruksjon begjæres, kan det derfor være for sent å redde selskapet. For å få gjennomført en vellykket rekonstruksjon er det også viktig at rekonstruksjonen er godt forberedt før rekonstruksjon begjæres. Selskapet må ha en plan for hvordan rekonstruksjonen kan gjennomføres og hvordan selskapet kan reddes. Det er mye arbeid som må gjennomføres under rekonstruksjonsprosessen og jo bedre selskapet er forberedt, jo større sjanser er det for at rekonstruksjonen lykkes og for at den kan gjennomføres raskt.