TJENESTER

Konkurs & tvangsakkord

Konkurs

Hva vi kan hjelpe deg med

Styreansvar + sikring av krav + oppbudsplikt + rekonstruksjon + oppfølgning av konkursbo

Advokat Ole Magnus Karlsen er fast bostyrer i tingretten og arbeider løpende med konkursrettslige problemstillinger.

Han bistår både selskaper og kreditorer i spørsmål knyttet til sviktende økonomi og konkurs, herunder spørsmål om styreansvar, styrets handleplikt, oppbud, gjeldsforhandlinger, sikring av krav, m.m.

 

 

Økonomiske utfordringer og konkurs

Når et selskap får økonomiske problemer, og eventuelt risikrer konkurs, reiser dette særlige problemstillinger både for selskapets ledelse og for kreditorene.

Kreditorene

For kreditorene oppstår først og fremst spørsmålet om hvordan de kan sikre sine krav og unngå tap, for eksempel ved en konkurs. En kreditor kan for eksempel forsøke å pantsikre sitt krav og det vil da ofte være utleggspant som er aktuelt. Det kan imidlertid ta tid å få etablert utleggspant og er går selskapet konkurs innen tre måneder etter at utleggspantet er etablert, vil utleggspantet falle bort. Det er derfor viktig ikke å vente for lenge.

Selskapets ledelse

For selskapets ledelse oppstår det utfordringer i flere henseender. Blant annet har ledelsen ofte et sterkt ønske om å redde selskapet, men risikere samtidig å bli personlig ansvarlige dersom selskapets drives for kreditorenes regning, ledelsen ikke foreslår tiltak for å bedre egenkapitalen, skattetrekkskonto ikke benyttes i samsvar med skattereglene, m.v.

Unnlatelse av å begjære oppbud, begunstigelse av enkelte kreditorer, m.m. kan også føre til straffansvar. Unnlatelse av å begjære oppbud kan straffes med fengesel i inntil to år.  Straff er imidlertid normalt kun aktuelt ved mer graverende overtredelser.

I alle tilfeller er det sentralt at ledelsen i økonomisk utfordrende perioder har en klar oppfatning av hvilke regler som gjelder og hvilket handlingsrom den har.

Mulig å unngå konkurs?

Ledelsen i selskaper er som oftest kjent med muligheten og plikten til å begjære oppbud når selskapet ikke lenger er i stand til å betale kreditorene og selskapets eiendeler heller ikke er tilstrekkelig til å dekke krav fra alle kreditorene.

Imidlertid er de færreste kjent med muligheten til å unngå konkurs gjennom gjeldsforhandling. Gjeldsforhandling kan enten bestå i en frivillig gjeldsordning eller en tvungen tvangsakkord.

I begge tilfeller er det selskapet som må begjære gjeldsforhandling overfor tingretten. Om tingretten tar begjæringen til følge, oppnevens en gjeldsnemnd bestående av en advokat og representanter for kreditorene. Gjeldsnemnda skal bistå og føre tilsyn med selskapet og ivareta kreditorenes interesser. Mens gjeldsforhandlingene pågår er det begrenset mulighet til å begjære selskapet konkurs.

Målet med både gjeldsforhandling og tvangsakkord er å komme frem til en ordning med kreditorene som muliggjør videre drift.

Ved frivillig gjeldsordning må alle kreditorer samtykke til den foreslåtte ordningen. Ved tvangsakkord er det som hovedregel tilstrekkelig med aksept fra 3/4 av kreditorene. Kreditorene må få dekning for minimum 25 % av sitt tilgodehavende. Får de dekning for 50 % eller mer, er det tilstrekkelig med aksept fra 3/5 av kreditorene. (3/4 / 3/5 av kreditorene og av fordringsmassen.)

Gjeldsforhandling er i dag lite brukt, men det er ikke nødvendigvis noen god grunn til det. Både selskapet og kreditorene vil normalt være tjent med å finne en løsning gjennom gjeldsforhandling, fremfor at selskapet går konkurs.